Obróbka metali

W przemyśle, stopiony metal jest chłodzony do postaci stałej. Stały metal jest następnie kształtowany mechanicznie w celu uformowania określonego produktu. Obróbka metali wykonywana jest na wiele sposobów – jako hydrometalurgia oraz pirometalurgia.

W jaki sposób obrabiane są metale?

Hydrometalurgia zajmuje się procesami, które wykorzystują roztwory wodne do ekstrakcji metali z rud. Najbardziej powszechnym procesem hydrometalurgicznym jest ługowanie, które polega na rozpuszczaniu cennych metali w roztworze wodnym. Po oddzieleniu roztworu od substancji stałych rudy, roztwór jest często poddawany różnym procesom oczyszczania i zatężania, zanim cenny metal zostanie odzyskany, albo w stanie metalicznym, albo w postaci związku chemicznego. Procesy oczyszczania i koncentracji roztworu mogą obejmować wytrącanie, destylację, adsorpcję i ekstrakcję rozpuszczalnikową. Końcowy etap odzyskiwania może obejmować wytrącanie, cementowanie lub proces elektrometalurgiczny. Pirometalurgia obejmuje procesy wysokotemperaturowe, w których reakcje chemiczne zachodzą między gazami, ciałami stałymi i stopionymi materiałami. Ciała stałe zawierające cenne metale są albo poddawane reakcji w celu utworzenia związków pośrednich do dalszego przetwarzania, albo są przekształcane w stan pierwiastkowy lub metaliczny. Obróbka metali, w której biorą udział gazy i ciała stałe, jest typowa dla procesów prażenia. Procesy, w których powstają stopione produkty są określane jako procesy wytapiania. Energia wymagana do podtrzymania wysokotemperaturowych procesów pirometalurgicznych może pochodzić wyłącznie z egzotermicznego charakteru zachodzących reakcji chemicznych, zazwyczaj reakcji utleniania.